Mezőgazdasági Intézet

Previous slide
Next slide

Mezőgazdasági Intézet

RÓLUNK

A több mint hét évtizedes múltra visszatekintő Mezőgazdasági Intézetet 1949-ben alapították. Feladatául: „a haladó tudomány követelményeinek megfelelő gabonafajok és fajták nemesítését, honosítását, az után-termesztésükhöz szükséges vetőmag előállítását, az agrobiológia elméleti és gyakorlati kérdéseinek tanulmányozását..” határozták meg.  Az új intézmény székhelye Martonvásár lett, egyrészt azért, mert e helyen a kísérletezésnek már voltak hagyományai. A grófi Brunszvikok 1865-ben „kísérleti állomásként” említett uradalma, az iparmágnás Dreher család mintagazdasága, 1945 után pedig az agráregyetem oktatóinak itteni tangazdaságban végzett tudományos munkája. Másrészt a kastéllyal és parkkal együtt rendelkezésre állt az az „500 kataszteri hold jó szántó”, amelyet 1945 tavaszán közcélokra lefoglaltak.  

Az Intézet megalapítása, majd az Akadémiához történt 1953-as csatolása igen nagy jelentőségű volt, s az maradt napjainkban is. Bár a küldetése mára már átalakult, jelentősége nem csökkent. Az Intézet kutatási koncepciója a magyar mezőgazdaság és a nemzetközi agrárkutatás prioritásainak megfelelően változott. Kezdetben a gabonatermelés növelése volt az elsőrendű célkitűzés, majd a hetvenes évek elején módosult, amikor elkészült Európa egyik legnagyobb fitotronja, ami a növénynemesítéshez kapcsolódó alapkutatásoknak, valamint az alkalmazkodóképesség vizsgálatoknak adott kiváló lehetőséget. A kilencvenes évek első felében a molekuláris genetikai és klasszikus növénynemesítési módszerekkel végzett fajtaelőállítás, a génbanki kutatások, majd a globális klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak kutatása került előtérbe. Az Intézet eredményei nemcsak a tudományos közéletben, a publikációk révén ismertek, hanem a gyakorlatban is. Martonvásár az egyike azon kevés intézménynek, ahol az elmúlt időszakban a teljes innovációs lánc megvalósult. Kézzelfogható eredmény, hogy nemesítvényeink piacvezetők. Az Intézet tevékenységét mindvégig az elmélet és gyakorlat egysége jellemezte.

GYAKORLATI HASZNOSULÁS

A  Mezőgazdasági Intézet tudományos eredményeinek realizálására közel száz hazai és külföldi innovációs partnerrel, vetőmagtermelő- és kereskedő céggel tart fenn kapcsolatot. Az intézet legfontosabb kereskedelmi képviselői azok a – Magyar Tudományos Akadémia és az intézet részbeni tulajdonában lévő – gazdasági és innovációs szervezetek, melyek az itt nemesített növényfajták vetőmagjának előállításával és értékesítésével foglalkoznak.

A martonvásári érdekeltségű szervezetek széles partneri hálózattal rendelkeznek és tartós kapcsolatot építettek ki az innovációs lánc hazai és külföldi képviselőivel, mezőgazdasági termelőkkel – beleértve a kis- és nagyüzemeket – a termelési integrátorokkal, kereskedelmi szervezetekkel, a feldolgozóiparral egyaránt.

A martonvásári érdekeltségű növényfajták vetésterülete az elmúlt tíz év átlagában Magyarországon eléri az egy millió ha-t, ami azt jelenti hogy hazánkban a vetésterület több mint húsz százalékán martonvásári eredetű növényfajta biztosítja a biológiai alapokat. A martonvásári minőségjavító búzafajták elterjedése jelentősen hozzájárul a magyar gabonatermesztés minőségi fejlesztéséhez, az exportképesség javításához. A martonvásári kalászos gabona vetőmagból a kutatóintézet partnerei évente átlagosan 60-70 ezer tonnát hoznak forgalomba Magyarországon 3-4 milliárd Ft értékben.

A martonvásári hibridkukorica vetőmagokból évente átlagosan 2000 tonnát értékesítenek. A hazai termelők mellett egyre több európai és Európán kívüli országban vetnek martonvásári kukoricát. Az EU fajtalistán szereplő hibridek száma évről évre nő. kukoricatabla2.jpgAz intézet kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik a fajtaminősítés, tesztelés és vetőmag export terén. A belföldön értékesített martonvásári kalászos gabona és hibrid kukorica vetőmagból a magyar gabonatermesztésben létrejött összes termelési érték meghaladja az évi 80 milliárd Ft-ot. A martonvásári intézet a létrehozott növényfajták jogi védelme érdekében a növénynemesítésből származó fajtákat és hibrideket szabadalmi oltalomra jelenti be.

Ez az oltalmi rendszer kompatibilis az Európai Unió gyakorlatával, ugyanakkor egyre több nem EU országban is elfogadottá válik, ami a martonvásári fajták és az előállításukhoz fűződő szellemi tulajdon hatékony védelmét segíti elő.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS ELÉRHETŐSÉG

Fodor Nándor, igazgató
Telefon: +36 22 569 570;+36 22 569 590
E-mail: fodor.nandor@atk.hun-ren.hu

TITKÁRSÁG
Telefon: +36 22 569 570; +36 22 569 590
E-mail: mgi@atk.hu
Honlap: www.atk.hu

TUDOMÁNYOS OSZTÁLYOK

Növényélettani és Metabolomikai Osztály
Janda Tibor Dr., osztályvezető
Telefon: +36 22 569 509
E-mail: janda.tibor@atk.hun-ren.hu

Biológiai Erőforrások Osztálya
Kocsy Gábor Dr, osztályvezető
Telefon: +36 22 569 501
E-mail: kocsy.gabor@atk.hun-ren.hu

        Az osztály csoportjai:

Kalászos Gabona Nemesítési Osztály
Mikó Péter Dr, osztályvezető
Telefon: +36 22 569 550
E-mail: miko.peter@atk.hun-ren.hu

Molekuláris Nemesítési Osztály
Karsai Ildikó Dr, osztályvezető
Telefon: +36 22 569 551
E-mail: karsai.ildiko@atk.hun-ren.hu

Kukoricanemesítési Osztály
Spitkó Tamás Dr, osztályvezető
Telefon: +36 22 569 500
E-mail: spitko.tamas@atk.hun-ren.hu

Növénytermesztési Osztály
Fodor Nándor Dr, osztályvezető
Telefon: +36 22 569 554
E-mail: fodor.nandor@atk.hun-ren.hu

KIADVÁNYOK