szechenyi-terv-plusz-front
szechenyi-terv-plusz-front

KIEMELT PÁLYÁZATOK GINOP

Previous slide
Next slide

KIEMELT PÁLYÁZATOK GINOP

Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00051

 
Kedvezményezett neve:
Agrártudományi Kutatóközpont
(2492 Martonvásár, Brunszvik u. 2.)
 
Konzorciumi partner: Eötvös Loránd Tudományegyetem
 
Szakmai vezető: Lukács Péter
Projekt megvalósítási időszak: 2017.01.01-2021.12.31.
A szerződött támogatás összege: 972 812 789 Ft
A projekt támogatás mértéke: 100%

E-ORR KUTATÓMŰHELY – TERMÉSZETES SZAGMINTÁZATOK ELEMZÉSE ÉS AGRÁRTUDOMÁNYI HASZNOSÍTÁSA

A projekt olyan kutatóműhely felépítését célozza, amely az ATK és az ELTE új típusú, interdiszciplináris együttműködése révén komplex agrártudományi technológiák fejlesztését segíti elő. A műhelyben az ATK alkalmazott biológiai szaktudása és ipari partnerek bevonására való felkészültsége párosul az ELTE alapkutatási és természettudományos kiválóságával, elősegítve ezáltal a kutatási eredmények hasznosulását, és mozgósítva a hallgatókat valós, mezőgazdasági — de azon túl is mutató — jellegű kihívások megoldására.
A projekt célja: a rovarok szagló receptorait felhasználva egy új, mesterséges szagló rendszer kifejlesztése és ezzel mezőgazdasági, művelt területek komplex illatanyag mintázatának meghatározása annak érdekében, hogy a kártevők és kórokozók jelenlétét időben előre tudjuk jelezni. Ilyen gyakorlatorientált módszer jelenleg nem áll rendelkezésre a világon.
Projekt azonosító: GINOP-2.3.3-15-2016-00018
 
 
Kedvezményezett neve:
Agrártudományi Kutatóközpont
(2492 Martonvásár, Brunszvik u. 2.)
 
Szakmai vezető: Janda Tibor
Projekt megvalósítási időszak: 2017.04.03. – 2019. 12. 20.
A szerződött támogatás összege: 807 262 132 Ft
A projekt támogatás mértéke: 100 %

METABOLOMIKAI PLATFORM LÉTREHOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGI KUTATÁSOK TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN

 „A genomika és a proteomika megmondják, mi történhetett, a metabolomika megmondja, ami valójában történt” (Bill Lasley, UC Davis). Növényekben a metabolitok mennyisége – beleértve a másodlagos anyagcsere-termékeket is – kb. 200 ezerre tehető. Ezek ismerete hozzájárulhat ahhoz, hogy a genomikai vizsgálatok alapján kapott eredményeket összeköthessük a fenotípusban bekövetkező változásokkal is. Jelen pályázat keretében egy korszerű metabolomikai platform kialakítás a cél. Ennek keretében 4 nagyműszer a kiszolgáló szoftverekkel, valamint a minta-előkészítéshez, -tároláshoz, stb. szükséges kiegészítő eszközök beszerzése a fő cél. Fő része 2-2 gázkromatográf (GC) ill. folyadék-kromatográf (LC), mindegyik külön-külön egy-egy tandem tömegspektrométerrel felszerelt, és az egyik triple-quadrupole, TQ, a másik pedig egy quadrupole time-of-flight, Q-TOF detektorral ellátott. A TQ készülékekkel (GC, LC) nagy érzékenységgel, pmólnyi, femtomólnyi mennyiségű anyagok kimutatására nyílna lehetőség a komplex növényi mátrixból, a QTOF készülékekkel pedig az ismeretlen anyagok azonosítása történne. Kevésbé elválasztható anyagoknál is pontos mennyiségi meghatározást tesznek lehetővé.
Az említett műszerkombináció ily módon számos alkalmazási terület igényeit ki tudja elégíteni.
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00028
 
 
Kedvezményezett neve:
Agrártudományi Kutatóközpont
(2492 Martonvásár, Brunszvik u. 2.)
 
Konzorciumi partner: Eötvös Loránd Tudományegyetem
 
Szakmai vezető: Fodor Nándor
Projekt megvalósítási időszak: 2017.02.15. – 2022.02.14.
A szerződött támogatás összege: 1.277.355.508 Ft
A projekt támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:

INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÓMŰHELY LÉTREHOZÁSA A KLÍMAADAPTÍV ÉS FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁGÉRT

A klímamanipulációs kísérletek, valamint a mechanisztikus rendszermodellek segítségével az agro-ökoszisztéma jövője már a jelenben vizsgálható, sőt segítségükkel olyan stratégiák dolgozhatók ki, amelyekkel számos jövőbeli hatás kedvezőtlen agrárgazdasági következménye mérsékelhető. A tervezett kísérleti platform világviszonylatban is ritkaság számba megy, és abban is különleges, hogy méréssel és modellezéssel foglalkozó szakemberek közösen tervezik és hozzák létre, és célja nem csak egy vagy néhány kitüntetett jelenség vizsgálata. A létrejövő, rendszerszemléletű megközelítésen alapuló, komplex adatbázis olyan modellfejlesztéseket tesz lehetővé, amelyek számos ponton meghaladják a tudományterület jelenlegi állását, illetve felkelthetik meghatározó nemzetközi kutatócsoportok érdeklődését megteremtve az egyenrangú együttműködések lehetőségét. A termésminőség-modellezés egyedülálló módon támogathatja a legújabb élelmiszerbiztonsági elvárásoknak is megfelelő növénynemesítést. Olyan alapkutatást valósítunk meg, amelynek konkrét (nemzet)gazdasági haszna valószínűsíthető.
A projekt fő célkitűzése: A mezőgazdasági termelékenység változó környezeti és gazdasági feltételek mellett is fenntartható növelését célzó stratégiák kidolgozása valamint a mezőgazdasági eredetű környezet- és klímakárosító rizikófaktorok csökkentését célzó stratégiák kidolgozása; amelyet öt lépésben valósítunk meg:
 
1. Multidiszciplináris kutatóműhely kialakítása, amely a légkör-talaj-növény rendszerhez kapcsolódó tudományterületek hazai elméleti és gyakorlati (kísérletezős) szakértőit foglalja magába.
 
2. Holisztikus rendszerértelmezési szemléleten alapuló agro-pedo-klimatológiai kísérleti platform létrehozása Martonvásáron, amely ötvözi a tartamkísérletek hagyományait, illetve a klímakamrás stresszkutatások tapasztalatait a legmodernebb mérési és infokommunikációs technológiák által kínált lehetőségekkel.
 
3. Korszerű éghajlati projekciók készítése, amelyek segítségével megbízhatóbb becslések készíthetők a mezőgazdasági termelés jövőbeli alakulására vonatkozóan.
 
4.  Rugalmasan adaptálható (moduláris, nyílt forráskódú) Integrált Modellrendszer (AgroMo) kialakítása, amely a magyar mezőgazdasági rendszer működését szimulálja térben explicit módon, több lehetséges léptékben: parcella, farm, regionális és nemzetgazdasági szinten is.
 
5. Stratégiák (konkrét ajánlások) kidolgozása eltérő léptékben a mezőgazdasági termelékenység fenntartható növelésére és a mezőgazdasági eredetű környezeti károk enyhítésére a felhalmozott adatok és a kiépített modellrendszer felhasználásával.
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00029
 
 
Kedvezményezett neve:
Agrártudományi Kutatóközpont
(2492 Martonvásár, Brunszvik u. 2.)
 
Konzorciumi partner: Pannon Egyetem
 
Szakmai vezető: Dr. Veisz Ottó
Projekt megvalósítási időszak: 2017. március 01. – 2022. május 29.
A szerződött támogatás összege: 992 343 081 Ft
A projekt támogatás mértéke 100 %.

MULTIFUNKCIONÁLISAN HASZNOSÍTHATÓ NÖVÉNYEK, MINT ALTERNATÍVÁK A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG SZOLGÁLATÁBAN

A projekt a klímaváltozás által indukált kihívásokkal összefüggésben sokoldalúan hasznosítható, kiváló élelmiszer és takarmány alapanyagot adó növényfajokra, az árpára, a zabra és a szójára fókuszál. A három növényfajt meta-analízisbe vonva, a stressz tűrő képesség meghatározásával párhuzamosan feltárja az abiotikus stressz rezisztencia genetikai és növényélettani hátterét egyaránt. A humán fogyasztással, illetve az állati takarmányozással összefüggésben a végtermék minőségi paraméterei, az allergén és antinutritív összetevői kerülnek meghatározásra. A projektben tervezett rendszerszemléletű kutatásaink alapja a különböző tudományterületeken dolgozó kutatócsoportok együttműködése, az azonos növényanyag, valamint a különböző kezelésekből származó mintákon elvégzett komplex vizsgálati rendszer. Kutatásainkat populáció, egyed, szerv és genom szinten végezzük. Növénypopuláció szintjén fajonként 100-400 genotípusból álló gyűjteményt vonunk kísérletbe. Meghatározzuk a fenotípusos diverzitás mértékét fajon belül és fajok között, ezzel párhuzamosan a gyűjtemények genetikai diverzitását nagyhatékonyságú, ismert kromoszomális lokalizációjú markerrendszerekkel elemezzük. Meghatározzuk a főbb táplálóanyag csoportok emészthetőségét és metabolizálható energiatartalmát is állatetetési kísérletekben. Genom szinten fajonként a stressz tűrés szempontjából eltérő 2–2 genotípust vizsgálunk. A génexpressziós mintázatokban a stressz kezelés hatására bekövetkezett változások bioinformatikai kiértékelésével azonosítjuk azokat a géneket, amelyek a stressz tűrésben fontos szerepet játszanak. Meghatározzuk az általános, minden fajra jellemző és a faj specifikus stressz válaszokat.
Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00061
 
 

Kedvezményezett neve:
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Konzorciumi partner: Agrártudományi Kutatóközpont
(2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.)
 
Szakmai vezető: Dr. Váczy Kálmán Zoltán
Projekt megvalósítási időszak: 2017.01.01. – 2021.06.30.
A szerződött támogatás összege: 1.380.396.043 Ft
A projekt támogatás mértéke: 100 %

SZŐLŐ-BOR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

A projekt stratégiai célja egy olyan fenntartható kiválósági központ (Center of excellence) létrehozása, amely már a meglévő tudásbázisaink K+F+I kapacitásának erősítése révén szőlészeti és borászati tudományterületeken nemzetközileg magasan jegyzett, kimagasló színvonalú kutatási eredményeket hoz létre, valamint a K+F+I eredmények gyakorlatban közvetlenül hasznosítható részét közvetíti a szőlészeti-borászati szakma számára. A létrehozandó kiválósági központ jelenti majd azt az ösztönző keretet, amelyen belül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Kutatási és Fejlesztési Központja és az Agrártudományi Kutatóközpont, illetve az együtt dolgozó szakembereik együttműködése révén a szőlészeti és borászati tudományok, szőlészeti növénykórtani és agrozoológiai kutatások a korábbiakhoz képest még magasabb szinten, koncentráltan és eredményesebben folytathatóak. A projekt keretében kiemelt fontosságú a nemzetközileg magasan jegyzett, kimagasló színvonalú publikációk számának növelése, valamint a még jelentősebb szerepvállalás a nemzetközi tudományos életben. A két intézmény stratégiai
együttműködése a nemzetköziesedés és hálózatosodás, külföldi és belföldi kutatási hálózatok létrejötte érdekében támaszkodik egymás erőforrásaira és lehetőségeire, optimalizálva a projekt eredményeinek hasznosíthatóságát.

Projekt azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00056
 
 

Kedvezményezett neve:
Eötvös Loránd Tudományegyetem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3)

Konzorciumi partner: Agrártudományi Kutatóközpont
(2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.)
 

Szakmai vezető: Márialigeti Károly
Projekt megvalósítási időszak: 2017. január 15-2022. március 21.
A szerződött támogatás összege: 537 500 000 Ft

A projekt támogatás mértéke 100 %.

TALAJBIOM KUTATÓ TRANSZDISZCIPLINÁRIS KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA A FENNTARTHATÓ TALAJERŐFORRÁS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A rendszerszemléletű kutatás fókuszában az a stratégia áll, hogy a talajmetagenomikai eredmények segítségével hozzájárulunk a mainál hatékonyabb, környezetkímélő, fenntartható növénytermesztési eljárások kidolgozásához.

Ennek érdekében a talajbiom diverzitása (baktériumok, gombák, mikro- és mezofauna) és a talajfunkciók közötti összefüggések feltárását ellenőrzött növénytermesztési tartamkísérleti rendszerekben és bolygatatlan talajokon vizsgáljuk. A tartamkísérletekből és metagenom elemzésből származó nagy adatbázisokat összekapcsoljuk és hiánypótló vizsgálatokat végzünk a talajfunkciók fenntartásában kulcsszerepet játszó talajbiom táplálkozási hálózatairól. Együttesen elemezzük a nitrogén-transzformációs folyamatokban szerepet játszó géneket, valamint rezisztóma kutatást végzünk: egészségügyi jelentőséggel bíró antibiotikum-rezisztencia gének előfordulását, diverzitását mutatjuk ki. Felderítjük a mezőgazdasági célokból lényeges talaj-ökoszisztéma szolgáltatások biológiai alapját, a talajminőség fenntartása szempontjából kedvező és az ideális talajbióta-közösségszerkezetet megtartó termesztési módokat határozunk meg. Javaslatot teszünk a mikrobiális funkciókat pótló/kiegészítő talajoltó készítmények összetételére, alkalmazásuk optimálására.

Meglevő külföldi kapcsolataink kiterjesztésével Kelet-Közép-Európai Fenntartható Talajerőforrás-gazdálkodási Tudásközpontot alakítunk ki.

Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00034
 
 

Kedvezményezett neve:
PRINTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2112 Veresegyház, Szent Erzsébet körút 11.)

Konzorciumi partner: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)
Agrártudományi Kutatóközpont
(2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.)
 
Projektvezető: Dr. Kovács Mihály
Projekt megvalósítási időszak: 2017.09.01-2022. 02. 28.
A szerződött támogatás összege: 726.378.175,-Ft
A projekt támogatás mértéke: 88,35 %

ÚJ MECHANIZMUSÚ HATÓANYAG PREKLINIKAI FEJLESZTÉSE RETINA DEGENERÁCIÓVAL JÁRÓ MEGBETEGEDÉSEKRE

A legtöbb látáskárosodással és – vesztéssel járó állapotot az okuláris neovaszkuláris betegségek okozzák: a korfüggő makula degeneráció nedves formája (az időskori vakság fő oka), a diabetikus retinopátia és a fiatalkori retinopátia (a fiatalkori vakság fő oka). E betegségek tipikus patomechanizmusa a túlzott érképzés, melyet az érfal endothéliumának szétesése kísér. Az így kialakuló ödéma, vérzés és retinaleválás súlyosan károsítja a látást. A makula degeneráció száraz formájában a látást károsító idegsejtek elhalási okai kevéssé ismertek. A makula degeneráció világszerte tízmilliókat érint: az 50-60 év közötti népesség 0,4%-át, a 60-70 közötti népesség 0,7%-át, a 70-80 évesek 2,3 %-át, a 80 év felettiek közel 12%-át. A kor előrehaladtával tehát a kockázat egyre nő, ami a fejlett világban tapasztalható átlagéletkor növekedés miatt növekvő problémát jelent. Projektünk olyan új hatóanyag preklinikai kifejlesztését célozza, mely a fenti kórképek kezelésében jelentős előrelépést hozhat.

Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00080
 
 

Kedvezményezett neve:
UTB Envirotec Környezetbiológiai Zrt. (1139 Budapest, Lomb .15)

Konzorciumi partner:
Inno-Water Kutató és Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt. (1237 Budapest, Sósmocsár út 9. 2.em.3.)
Bácsvíz Zrt (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.)
Agrártudományi Kutatóközpont (2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.)
Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

Projektvezető: Fleith Ernő, UTB Envirotec Környezetbiológiai Zrt.
Intézeti témavezető: Rékási Márk, ATK TAKI
Projekt megvalósítási időszak: 2017. 10. 06-2023. 01. 20.
A szerződött támogatás összege: 1 540 799 705,-Ft
A projekt támogatás mértéke: 73,07 %

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK ÉS SZENNYVÍZISZAPOK ENERGIA- ÉS NYERSANYAG- TARTALMÁNAK INNOVATÍV HASZNOSÍTÁSA

A projekt célja egy komplex, a szennyvízkezelés minden elemét integráltan kezelő technológia, módszertan kifejlesztése, mely a kommunális szennyvizek és szennyvíziszapok energia- és nyersanyag-tartalmának hasznosítását célozza meg. A kifejlesztett technológia lehetőséget teremt a szennyvíz, és -iszap, illetve az abból előállítható termékek hasznosítási peremfeltételeinek meghatározására, a termékekben lévő szennyezőanyagok környezeti sorsának vizsgálatára és az érintett hasznosítási lehetőségek terhelhetőségének meghatározására. A korábban hulladékként kezelt anyagból széleskörűen alkalmazható, értékes termékek, ipari nyersanyagok lesznek előállíthatók.

Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00103

Kedvezményezett neve:

Körös-Maros Biofarm Kft. (5711 Gyula, Külterület 2.)

Konzorciumi partner:

Gabonakutató Nonprofit Kft. (6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.)

Agrártudományi Kutatóközpont (2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.)

Konzorcium koordinátor: Ráki Zsolt / Körös-Maros Biofarm Kft

Projekt megvalósítási időszak: 2017.06.19-2023. 08. 31.

A szerződött támogatás összege (Ft): 397.346.646.-Ft

Összköltség (Ft): 496.293.293.- Ft

A projekt támogatás mértéke: 80,06 %

Tagi támogatás:

ATK: 64 982 298,- Ft

Gabonakutató: 60 000 000,- Ft

A projekt tényleges fizikai befejezése    2023.10.01.

 

FUNKCIONÁLIS BIOSÖRÖK FEJLESZTÉSE ALTERNATÍV GABONAFÉLÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL ÉS CÉLORIENTÁLT NEMESÍTÉSÉVEL

A projekt fő célja hazai nemesítésű gabonafajták felhasználásával javított beltartalmi értékekkel rendelkező, bio minősítési sörök és malátaitalok előállítása.

A fejlett országokban a lakosság mintegy fele szív- és érrendszeri megbetegedésekben illetve azok szövődményeiben hal meg. Projektünk fő célkitűzése, hogy a sör beltartalmi értékeit természetes módon megnöveljük, mellyel hozzájárulhatunk a fenti betegségek kialakulásának csökkentéséhez. A hatéves kutatómunka során létrehoztuk egy biosör termékcsaládot alternatív gabonafélék felhasználásával. A két legnagyobb hazai gabonanemesítő intézettel együttműködve új nemesítési programokat valósítottunk meg a söripari felhasználhatóságra szelektálva, illetve söripari hasznosíthatósági szempontból jellemeztük a magyar búza, tönke, tönköly, alakor, durum, zab, sörárpa, rozs, tritikálé genotípusokat, és optimalizáltuk ökológiai termesztéstechnológiájukat félüzemi kísérletekben. A legjobb fajtajelölteket állami fajtaelismerésre jelentettük be, és a projekt során négy új gabonafajta kapott állami elismerést. Receptúrákat fejlesztettünk új biosör prototípusokhoz.  Gluténmentes, alkoholmentes, gyümölcsös ízesítésű, magas antioxidáns tartalmú bio söröket, valamint bio malátaitalokat állítottunk elő és vizsgáltunk. Utóbbiakat kifejezetten azoknak ajánljuk, akik bármely okból nem fogyaszthatnak alkoholt (pl. várandósság, szoptatás, sport, stb).  A Gyulai Kistérségben megtermelt bio alapanyagok helybeli feldolgozását alapoztuk meg, ezáltal nagy hozzáadott értékű, nóvum termékcsaláddal jelentük meg a piacon.